Veer(le)kracht

OVER DE STICHTING

Gegevens

Stichting Veer(le)kracht (KvK 86118811 / RSIN 863867546) is statutair gevestigd in Oisterwijk. Onze contactgegevens zijn:

Stichting Veer(le)kracht
Burgemeester Adamslaan 1
5056AJ Berkel-Enschot

E-mail: info@veerlekracht.nl

Doelstelling

Stichting Veer(le)kracht heeft als statutaire doelstelling het verwerven van middelen om vernieuwend onderzoek naar de tumor Diffuus Midline Glioom (DMG) bij kinderen te financieren en ondersteunen en het leven van kinderen in Nederland met een DMG (of een andere vorm van kanker) en hun naasten zo draaglijk mogelijk te maken en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Klik hier voor meer informatie over de missie van Stichting Veer(le)kracht.

Beleidsplan

Stichting Veer(le)kracht heeft een beleidsplan. Op hoofdlijnen bevat dit beleidsplan een toelichting op de doelstelling van Stichting Veer(le)kracht, de medische achtergrond van het doel, de activiteiten van de stichting, het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting en het governance- en bestuursmodel van de stichting. Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.

Bestuur

Het huidige bestuur van Stichting Veer(le)kracht bestaat uit op dit moment uit de volgende drie personen:

Yvo Kortmann (voorzitter)
Jellienke Stamhuis (penningmeester)
Inge von Burg (secretaris)

Bestuursleden van Stichting Veer(le)kracht ontvangen voor hun werk geen beloning.

Activiteiten

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten. Vanuit Stichting Veer(le)kracht zullen er verschillende activiteiten worden opgestart die allen ten doel hebben financiële middelen ten behoeve van het statutaire doel in te zamelen. De activiteiten zullen zoveel als mogelijk worden gedeeld via de website.

Financiële verantwoording

Stichting Veer(le)kracht beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Er worden geen uitkeringen gedaan aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Alle middelen die worden geworven door stichting Veer(le)kracht zullen ten behoeve van de doelstelling worden uitgekeerd. Er zal slechts een klein gedeelte aan werkkapitaal in de stichting worden aangehouden. De inkomsten en uitgaven zullen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden bijgehouden en zoveel mogelijk op de website worden gepubliceerd. Jaarlijks zal de balans en staat van baten en lasten worden opgemaakt.

Het Standaardformulier Publicatieplicht, inclusief de balans per 31-12-2022, zijn hier te vinden. 

Het jaarverslag over 2022 is hier te vinden.

ANBI-Status

De Belastingdienst heeft aan Stichting Veer(le)kracht (met terugwerkende kracht vanaf 12 april 2022) de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verleend.

Een ANBI-status levert een aantal voordelen op. Voor u als donateur en voor ons als stichting. Op de website van de Belastingdienst leest u aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen, welke (belasting)voordelen een ANBI heeft en onder welke omstandigheden giften aan een ANBI aftrekbaar zijn. Zo nodig kunt u zich hier verder over laten adviseren door een belastingadviseur.

 

nl_NLDutch